a631bbce-9b9c-11eb-99ca-a0d3c1025350

3 bed semi with garden, parking. No garage.